WGA-ERD verzekering

WGA-ERD verzekering - Met de WGA-ERD verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA-ERD verzekering.

Offerte WGA-ERD verzekering aanvragen

Waarom een WGA-ERD verzekering?

Is uw bedrijf of organisatie eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervattingregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte)? Of overweegt u dit te worden? Dat kan een flink financieel voordeel opleveren. Maar u wilt daarbij natuurlijk alleen een weloverwogen risico lopen. Kies daarom voor de een WGA-ERD verzekering via Honig en Honig. Zo loopt u niet het gevaar op onverwachte kosten.Bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt heeft uw werknemer mogelijk recht op een WGA-uitkering. Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte kunnen extra kosten als gevolg van de WGA-uitkering de eerste 10 jaar voor uw rekening komen als gevolg van bijvoorbeeld de premiedifferentiatie. Met een WGA-ERD verzekering kiest u ervoor om het financiële risico te herverzekeren.

Welk soort verzekering is de WGA-ERD verzekering?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag doen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA. Dit betekent dat u de eerste tien jaar zelf verantwoordelijk bent voor de WGA-uitkeringen en de re-integratie van uw werknemers.

De WGA-ERD verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis daarvan bepalen verzekeraars de hoogte en de duur van de vergoeding.

Wat is verzekerd met de WGA-ERD verzekering?

De WGA-ERD verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen. Verzekerd zijn de WGA-uitkeringen. Met de WGA-ERD verzekering heeft u recht op een vergoeding van de WGA-uitkeringen van uw werknemers. Alle werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Is een werknemer arbeidsongeschikt en heeft hij recht op een WGA-uitkering? Dan betalen verzekeringsmaatschappijen deze WGA-uitkering met de bijbehorende sociale verzekeringspremies meestal aan het UWV. De uitkering start na de beslissing van het UWV. De wachttijd is minimaal 104 weken. Het UWV bepaalt de hoogte van de uitkering. De verzekeraar keert uit op basis van de UWV-beschikking en de bijbehorende sociale verzekeringspremies.

Verzekeringsmaatschappijen helpen u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het WGA-eigenrisicodragerschap.

Re-integratie

Verzekeraars vergoeden de kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. Hoewel zij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u als werkgever verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de medewerker eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden verzekeraars deze juridische hulp en soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de volledige beschrijving in de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Casemanagement

Verzekeraars volgen de zieke werknemers die nog bij u in dienst zijn. Ook de WGA-uitkeringen van uw ex-werknemers worden door ons gevolgd. Zij houden u hierover op de hoogte.

Ervaren verzuimspecialisten in huis

Verzekeraars hebben verzuimspecialisten in huis met een schat aan kennis en ervaring. Zij kunnen u snel en deskundig adviseren en zijn als geen ander in staat om dienstverleners waarmee zij samenwerken te selecteren, aan te sturen en te monitoren.

Wie is verzekerd met de WGA-ERD verzekering?

Alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd met de WGA-ERD verzekering?

Niet in alle gevallen keren verzekeringsmaatschappijen uit. Hieronder vindt u de belangrijkste redenen waarom zij niet of niet volledig uitkeren:

Bestaande arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars keren niet uit als uw werknemer al arbeidsongeschikt was toen de medewerker in dienst kwam of toen u de WGA-ERD verzekering afsloot. Deze werknemers kunnen op uw verzoek worden meeverzekerd. Hier betaalt u extra premie voor.

Geen aanmelding

Verzekeringsmaatschappijen keren ook niet uit als u de werknemer niet aangemeld heeft.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houden aan de polisvoorwaarden.

Fusie of overname

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze WGA-ERD verzekering.

UWV

Verzekeringsmaatschappijen keren vaak ook niet uit als zij nadeel ondervinden van het feit dat de verzekeringsnemer of (ex-)werknemer zich niet houdt aan de verplichtingen van het UWV en deze verzekering. Of als het UWV besluit niet uit te keren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Akkoord Belastingdienst

U kunt de WGA-ERD verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

Aanvragen eigenrisicodragerschap WGA

U kunt zich 2 keer per jaar aanmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met onze adviseur op om alles in orde te maken.

Let op!

u bent verplicht om voor het opstellen van de garantieverklaring gebruik te maken van de modelgarantieverklaring via belastingdienst.nl.

Startende werkgever? U kunt op elk moment eigenrisicodrager worden

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt. Bij uw aanmelding als werkgever stuurt u dan het aanvraagformulier en de garantieverklaring mee.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de WGA-ERD verzekering.

Ingangsdatum ziekte

De eerste dag waarop de werknemer ziek wordt, moet na de ingangsdatum van het verzekeringscontract liggen en na de datum van indiensttreding van de werknemer.

UWV

Verzekeraars volgen in het algemeen de beslissing van het UWW over de mate van arbeidsongeschiktheid. Moet u van UWV langer loon doorbetalen? Dan keren verzekeringsmaatschappijen niet uit. Doet u te weinig aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Verzekeraars betalen nooit meer uit dan het bedrag dat u aan het UWV verschuldigd bent. De WGA-ERD verzekering keert de WGA-uitkering maximaal tien jaar uit. Na tien jaar neemt het UWV de uitkering over.

Aanvragen WGA-ERD

U kunt zich 2 keer per jaar aanmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met onze adviseur op om alles in orde te maken.

Waar ben ik gedekt?

De WGA-ERD verzekering geldt wereldwijd. Werkt een werknemer buiten Nederland, dan is de dekking afhankelijk van het reisadvies van de Rijksoverheid. De dekking en/of premie kan dan worden aangepast op grond van het betreffende land of de regio. De WGA-ERD verzekering is van toepassing op al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Aanvraag

Als u de WGA-ERD verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U geeft verzekeraars de informatie die zij nodig hebben. Ook houdt u zich aan de wettelijke verplichtingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Personeelsadministratie

Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door.

Schademelding

U voert een verzuim- en re-integratiebeleid. U bent verplicht om een arbeidsongeschikte of zieke werknemer uiterlijk in de 42e week aan de verzekeraar te melden. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan. Daarnaast is er een verplichting tot schadelastbeheersing. Alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de WGA-ERD verzekering wordt aan de verzekeraar beschikbaar gesteld.

Plichten van de verzekerde

De (ex-)werknemer werkt mee aan zijn herstel. Alle informatie die nodig is voor de uitvoering van deze verzekering wordt aan ons beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan inkomensgegevens en wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Als u de WGA-ERD verzekering aanvraagt, dan vragen verzekeraar u om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw werknemers. Bij de start van de WGA-ERD verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. Als de premie niet wordt betaald na aanmaning en een definitieve betalingstermijn, wordt de garantiestelling ingetrokken en vervalt de dekking.

Premie WGA-ERD verzekering

Verzekeraars berekenen de jaarpremie door het 'loon voor de werknemersverzekeringen' van uw medewerkers bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag vermenigvuldigen zij met een premiepercentage. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Uw premiepercentage hangt onder andere af van de sector waarin uw bedrijf door de Belastingdienst is ingedeeld, de samenstelling van uw personeelsbestand, het verzekerd loon en het aantal werknemers van uw bedrijf dat de afgelopen jaren in de WIA terecht kwam. U betaalt dus een premie die op uw situatie is berekend is. Voor leden van diverse branche- en bedrijfsorganisaties gelden specifieke afspraken. (mantelcontracten en branchepremies).

Premie WGA bij het UWV

In het publieke bestel betaalt u premie aan de Belastingdienst. Deze premie ziet er als volgt uit:

Gedifferentieerde premie Whk

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit 2 onderdelen:

 1. gedifferentieerde premie WGA (vast en flex)
 2. gedifferentieerde premie ZW-flex.

U betaalt een gedifferentieerde premie voor zowel de vaste werknemers als de flexwerkers die bij u in dienst zijn.

Flexwerkers zijn werknemers die:

 • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
 • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband eindigt);
 • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Werkgevers ingedeeld in 3 categorieën

Bij de berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex deelt het UWV en de Belastingdienst werkgevers in 3 categorieën in. Bij iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:

 • Kleine werkgevers
  met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: premie op sectorniveau.
 • Middelgrote werkgevers
  met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
 • Grote werkgevers
  meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: individuele premie.

Welke WGA of ZW premie(s) gaat u betalen?

Algemene parameters

2021

Soort premie(s)

Gemiddelde premieplichtig loon

€ 34.600,00

Sectorpremie

Grens klein/middelgrote werkgever

€ 346.000,00

Sectorpremie en gedifferentieerde WGA premie

Grens middelgrote/grote werkgever

€ 3.460.000,00

Gedifferentieerde WGA premie

Vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk

Ieder jaar worden de premies door UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt UWV naar gegevens van 2 jaar eerder. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf. De Belastingdienst informeert u altijd in het najaar over uw gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken. Dit doet u bij de Belastingdienst, nadat u van hen een brief over uw premie heeft gekregen.

Gedifferentieerde premie Whk

UWV berekend de gedifferentieerde premie op basis van gegevens van 2 jaar geleden. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf. Omdat u belanghebbende bent bij de beslissingen, die UWV neemt over die uitkeringen, ontvangt u meestal kopieën van brieven met deze beslissingen. Het gaat om beslissingen over het recht op de uitkering of de hoogte of duur ervan. Als belanghebbende heeft u recht om bezwaar te maken tegen de beslissingen.

Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunt een schatting maken van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) .

Gedifferentieerde premie WGA

De gedifferentieerde premie die u betaalt, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf. Hierbij is het belangrijk of u een grote, een middelgrote of een kleine werkgever bent. U krijgt van de Belastingdienst een beslissing over de hoogte van de premie die u moet betalen.

Eigenrisicodrager WGA? Dan geen gedifferentieerde premie WGA!

Als u ervoor kiest om eigen risicodrager voor de WGA te worden, dan betaalt u géén gedifferentieerde WGA-premie meer aan de Belastingdienst. U betaalt nog wel de WIA basispremie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De WGA-ERD verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is bij aanvang 3 jaar. Daarna verlengen verzekeraars uw WGA-ERD verzekering met 3 jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de WGA-ERD verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. De dekking kan ook stoppen op de afgesproken einddatum, de pensioendatum, bij overlijden of bij het beëindigen van de verzekeringsovereenkomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw WGA-ERD verzekering stopzetten? Geef dit dan ruim voor de contracttermijn afloopt aan door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via onze adviseur.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de WGA-ERD verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen WGA-ERD verzekering

Wat zijn de voordelen van een WGA-ERD verzekering?

 • Declareren gaat makkelijk
 • Geen administratieve rompslomp
 • Inlooprisico en uitlooprisico meeverzekerd
 • Intensieve ondersteuning bij re-integratie
 • Juridische ondersteuning en conflictbemiddeling
 • Scherpe en stabiele maatwerkpremie gedurende de contractperiode
 • U bent verzekerd voor het verhalen van uw loonkosten als een derde verantwoordelijk is voor de ziekte van uw werknemer
 • Uw verzekeraar betaalt (deels) vaak mee aan de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie

Meer informatie over de WGA-ERD verzekering?

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie over de WGA-ERD verzekering? Neemt u dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Meer in deze categorie: « ZW-ERD verzekering